News

 • 29 September 2017

  Press Council updates its website

  As part of the project Building Trust in Media in Southeast Europe and Turkey funded by European Commission and implemented by UNESCO and its partners, on September 20-21, Press Council of Kosovo took part in a capacity building training, that was specifically designed to increase the knowledge of its staff…

  Read more
 • 21 July 2017

  Building Trust in Media in South East Europe and Turkey – Year II

  For the second year in a row, the Press Council of Kosovo will be implementing the UNESCO EU-funded project: “Building Trust in Media in South East Europe and Turkey” funded by European Commission and implemented by UNESCO and its partners. One objective of this project is to support the press…

  Read more
 • 29 September 2016

  Press Council of Kosovo updates its statute

  In April 2016, Press Council of Kosovo, with the support of UNESCO’s project: “Building Trust in Media in South East Europe and Turkey” funded by the European Commission established a working group made of Board members and Office with the aim to review and update the existing statute of Press…

  Read more

File a Complaint

Vetërregullimi i mediave të shkruara dhe elektronike nuk do të arrihej pa rolin e lexuesve dhe vizitorëve të këtyre mediave.

Dërgimi i ankesave kundër gazetarisë joprofesionale, e cila nuk respekton Kodin e Mediave të Shkruara të Kosovës, njëherit mbron lirinë e fjalës dhe të drejtën për të vërtetën.

Si të parashtroni një ankesë?

Ankesën në KMSHK mund ta dërgoni me shkrim, përmes postës së rregullt ose postës elektronike. Kërkohet që ta cekni mediumit kundër të cilit ankoheni, shkrimin, datën e botimit të shkrimit si dhe ku mendoni se mediumi në rastin tuaj ka shkelur Kodin e Mediave...

File a Complaint File a Complaint